tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Oblasti práva

Naša advokátska kancelária ponúka právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pozemkového, trestného, rodinného a pracovného práva.

Ide najmä o :

  • zakladanie a registráciu obchodných spoločností a družstiev, zmeny právnej formy obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, rozšírenie predmetu činností obchodných spoločností, prípadne ďalšie zmeny súvisiace s ich činnosťou a registrácia týchto zmien,
  • poradenstvo v oblasti obchodného práva, predsporové výzvy a vymáhanie pohľadávok - oblasť obchodného práva, podania na súdy z oblasti obchodných záväzkových vzťahov, návrhy na vykonanie exekúcie, vyhotovovanie štandardných obchodnoprávnych zmlúv ako aj špecifických inominátnych zmlúv,
  • poradenstvo v oblasti občianskeho práva, zmluvné právo v občianskoprávnych vzťahoch (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, darovacie zmluvy), dedičské právo, zabezpečenie záväzkov, predsporové výzvy, vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov, zastupovanie v iných občianskoprávnych vzťahoch,
  • poradenstvo a zastupovanie v oblasti zakladania občianskych združení (nadácie, občianskoprávne združenia s právnou subjektivitou a pod.),
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom určeným na investície,
  • trestnoprávne poradenstvo, zastupovanie v prípravnom konaní a v konaní pred súdmi, vyhotovovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • poradenstvo a zastupovanie v oblasti rodinného práva, rozvodové konania,
  • poradenstvo a právne zastupovanie v oblasti pracovného práva.